ကုမ္ပဏီအကြောင်း

Our Message

In 2011, incorporated under the Companies Act 104/ 1, having Business Registration No. 572/2011-2012(1-6-2-11). Our company sells cosmetics of various cosmetics in wholesale, and we sell our own brand (Beauty Girl) in wholesale and in single level marketing system.

Strategy & Vision

Vision Statement

The product we produced are "Buaty Girl" brand cosmetics and

Mision Statement

Marketing strategy for the our own product "Beauty Girl" is single level marketing system. Those who participate in this system is counted as our business partner.

Value

These are the values that guide and govern processes and activities within the company..

Business goals & objectives

Specific goals that the company wants to achieve is to become a leading cosmetics manufacturer.

Growth strategy

The general growth strategy of the company is organics growth.

Product & Services

Products

The product we produced are "Buaty Girl" brand cosmetics and

Business Competitiveness

The product we produced are "Buaty Girl" brand cosmetics and the products we sell are various popular kinds of cosmetics of various popular brands ofလက်ရှိကတ်တွင်ဝယ်ယူထားသောစာအုပ်

၀ယ်ယူထားသောပစ္စည်းမရှိသေးပါ။

မာတိကာဖြင့်ရှာဖွေခြင်း

"လက်ရှိစာအုပ်ဆိုင်တွင် ဝယ်ယူနိုင်သည့်စာအုပ်များသာ ဖော်ပြထားသည်။"

မူလအတိုင်းဖော်ပြမည်။

© Copyright 2018 All rights reserved by Xan IT Solution | xan.com.mm